Vedtægter

 § 1: Foreningens hjemsted
Foreningens navn er Brørup Gymnastikforening ( BGF ).

Foreningen er hjemmehørende i Brørup, Vejen kommune.

§ 2: Foreningens formål
at skaffe adgang til udøvelse af idræt, herunder blandt andre Billard, Gymnastik, Fodbold, Idræt om dagen, Floorball og lignende aktiviteter, og derigennem skabe kendskab til og interesse for idrætten i bredere kredse.

at sikre klubfaciliteter, der kan virke som samlingssted for foreningens arbejde for børn og voksne, samt

at skaffe omklædningsfaciliteter til idrætsaktiviteterne.

§ 3: Medlemmernes ansvar
Som medlem optages enhver, der vedkender sig foreningens formål og vedtægter.

Stk. 2:
Stemmeberettiget er alle aktive medlemmer, der har betalt kontingent.

Hvis et medlem er under 16 år, overdrages stemmeretten og ansvaret til medlemmets forældre/værge.

§ 4: Nægtet optagelse
Bestyrelsen har ret til at nægte optagelse i foreningen eller udelukke et medlem, når det skønnes at medlemmet modarbejder foreningen og/eller ikke opfylder sine forpligtelser.

§ 5: Tid og varsling af generalforsamling
Ordinær generalforsamling afholdes i februar måned.

Stk. 2:
Indvarsling til generalforsamling sker ved direkte henvendelse til medlemmerne via Conventus / BGF hjemmeside / BGF facebook senest 14 dage før generalforsamlingen.

Stk. 3:
Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes så ofte bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 30 aktive stemmeberettigede medlemmer indgiver skriftlig begæring derom med angivelse af forhandlingsemne.

§ 6: Generalforsamlingens dagsorden m.m.
Generalforsamlingens dagsorden skal indeholde mindst følgende punkter:

 • Valg af dirigent
 • Formandens beretning
 • Beretning fra udvalgene
 • Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse
 • Fremlæggelse af budget samt fastsættelse af kontingent
 • Valg af:
 • Bestyrelsesmedlemmer
 • Bestyrelsessuppleant
 • Revisor
 • Revisorsuppleant
 • Evt.

Stk. 2:
Regnskabsåret løber fra 1. januar til 31. december.

Stk. 3:
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen

Stk. 4:
Alle valg sker ved almindelig stemmeflertal.

§ 7: Bestyrelsens valgmåde og –periode
Bestyrelsen består blandt andre af 4 personer valgt direkte af generalforsamlingen således:

Formand og sekretær vælges lige år, mens eet bestyrelsesmedlem og kasserer vælges ulige år.

Valgene sker for 2 år ad gangen.
Øvrige medlemmer er formændene for de aktiviteter, der kan henføres under § 2 og 9.

Stk. 2:
Der vælges hvert år 1 bestyrelsessuppleant for 2 år.

Den suppleant, som har været valgt længst er 1. suppleant; ellers trækkes der lod.

Der vælges hvert år 1 revisor for 2 år og 1 revisorsuppleant for 1 år.

Angivne perioder er tilstræbende perioder. Et bestyrelsesmedlem kan til enhver tid fratræde sin stilling, når det findes nødvendigt. Bestyrelsen kan i sådanne tilfælde indvælge et nyt medlem, som træder i den aftrædendes sted, indtil generalforsamlingen atter finder sted og en reel indvælgelse kan finde sted.

§ 8: Øverste myndighed
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed og er beslutningsdygtig, når den er indvarslet på lovlig vis, uden hensyn til det fremmødte antal medlemmer.

Stk. 2:
Formand og kasserer tegner foreningen over for blandt andre kommunen.

§ 9: Medlemsmøde
I hver af idrætsaktiviteterne, som kan henføres under § 2, vælger man før generalforsamlingen indtil 3 medlemmer – fodbold dog indtil 7 medlemmer – for en tilstræbt 2 årig periode til udvalgene.

Valgene i udvalgene sker på et medlemsmøde med mindst 8 dages varsel på det for det enkelte udvalg mest hensigtsmæssige tidspunkt under hensyntagen til udvalgenes aktiviteter m.v.

Udvalgene konstituerer sig selv med formand og sekretær.

Formanden er udvalgets repræsentant i bestyrelsen.

Stk. 2:
Udvalgene organiserer selv nedsættelse af kampudvalg, engagering af trænere samt andet vedrørende de pågældende aktiviteter.

Stk. 3:
Når det drejer sig om ansættelse af lønnede trænere og ledere, fastsættelse af kontingent samt indkøb af materiel og andet udstyr, skal de af generalforsamlingen godkendte budgetrammer overholdes.

Stk. 4:
Udvalgene kan, hvis arbejdsopgaverne kræver det, supplere sig efter behov.

§ 10: Bestyrelsesmøder
Bestyrelsesmøde tilstræbes afholdt mindst én gang om måneden eller så ofte formanden finder det nødvendigt.

Stk. 2:
Bestyrelsesmøde kan også afholdes, når et bestyrelsesmedlem over for formanden stiller ønske om dette med angivelse af forhandlingsemne.

Stk. 3:
Bestyrelsesmødet er beslutningsdygtigt når mindst 4 medlemmer er til stede. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

§ 11: Bestyrelsens ansvarsområde
Bestyrelsen leder og varetager foreningens anliggender og er ansvarlig for dens midler.

§ 12: Ændring af vedtægter
Vedtægtsændringer kan kun vedtages på en ordinær generalforsamling med dette på dagsordenen. For vedtagelse kræves af 2/3 del af de afgivne stemmer er for ændringerne.

§ 13:Foreningens opløsning
Opløses foreningen skal en eventuel formue tilfalde almennyttige formål i Brørup.

Stk. 2:
For foreningens opløsning skal dog mindst 2/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer afgive stemme.

******************************************************************************************

Således vedtaget på den ordinære generalforsamling 30. oktober 1917, med ændringer af 30. oktober 1938, 8. marts 1948, 16. marts 1959, 14. oktober 1974, 13. oktober 1976, 28. november 1978, 1. februar 1982, 4. februar 1985, 23. april 2001, 25. februar 2002, 26. februar 2007. 26. februar 2009. 23. februar 2016, 24. februar 2018.

Således vedtaget på ordinær generalforsamling den 24. februar 2019.

Dirigent: Jørn Holmgaard.   Sekretær: Knud Peter Wad.