Samtykkeerklæring

 BGF anmoder hermed om dit samtykke til at BGF indhenter oplysninger til brug ved udstedelse af Børneattest som følge af at du er beskæftiget som frivillig leder/træner/instruktør og har med børn og unge under 15 år at gøre i dit foreningsvirke


Uddrag af Bekendtgørelse om behandling af personoplysninger i Det Centrale Kriminalregister:
§ 36:
Rigspolitichefen kan efter begæring til brug for ansættelse eller beskæftigelse af personer, der som led i udførelsen af deres opgaver skal have direkte kontakt medbørn under 15 år, videregive oplysninger fra efterforskningsdelen om afgørelser, som er eller har været optaget i afgørelsesdelen, og som omfatter overtrædelse af straffelovens § 222, § 222, jf. §§ 224 og 225, og § 235 samt om overtrædelse af §§ 210, 223 og 232, hvis forholdet er begået mod et barn under 15 år.
Stk. 2.
Rigspolitichefen kan endvidere videregive oplysninger som nævnt i stk. 1 til brug for ansættelse eller beskæftigelse af personer, der som led i udførelsen af deres opgaver færdes fast blandt børn under 15 år og derved har mulighed for at opnå direkte kontakt med disse børn.
Stk. 3.
Rigspolitichefen kan videregive oplysninger som nævnt i stk. 1 om de i stk. 1 og stk. 2 nævnte personers ægtefæller, samlevere, hjemmeboende børn og andre, såfremt de pågældende som følge af det i stk. 1 eller stk. 2 nævnte ansættelses- eller beskæftigelsesforhold har mulighed for at opnå kontakt med børn under 15 år.
Stk. 4.
Videregivelse af oplysninger efter stk. 1 kan kun ske efter samtykke fra den, oplysningerne angår. § 16, stk. 1 - 3, finder tilsvarende anvendelse.
Stk. 5.
I forbindelse med Rigspolitichefens videregivelse af oplysninger efter stk. 1 – 3 skal det tydeligt fremgå, at en uberettiget videregivelse af oplysningerne kan straffes.
Stk. 6.
Ved fremsættelse af begæring om videregivelse af oplysninger efter stk. 1 – 3 skal den af Rigspolitichefen udformede blanket til rekvisition af særlige oplysninger fra Det Centrale Kriminalregister anvendes.
Stk. 7.
Ved skriftlig henvendelse til Rigspolitichefen kan en person få meddelelse om oplysninger, der er videregivet om den pågældende efter stk. 1 - 3.